Trajecten van de reis

Nadere particuliere instructie – transcriptie

Nadere Particuliere Instructie voor capteijn Jan Menkenveld, commandeerende ’t Commercie Compagnies snaauwschip D’Eenigheijd, gedestineerd van dese stad na de kusten van Africa & America.

De directeuren van de Commercie Compagnie deser stad, de reeds aan uedele overhandigde Instructie en Particuliere Instructie hiermede in allen deelen confirmeerende, willen ook die door uedele exactelijk sal werden nagekomen en beveelen u nu verder dat

soodra gij op en langst de kust van Africa volgens uedele Instructie een genoegsaam armazoen slaaven sult hebben ingehandelt, daarmede direct te verseijlen na de colonie De Berbice in America en daar gearriveerd synde u te addresseeren aan den heer vendumeester Abraham Wijs om met sijn weledele den verkoop ten meesten intresse deser Compagnie te overleggen en verder zijn weledele raad en adsistentie voor sooveel noodig is te versoeken.

Ten verkoope van u aldaar aangebragt armazoen slaaven sal een publicque vendue wel het best wesen en daarom die te verkiesen, en indien gij bespeurde dat u gantsche armazoen tot een resonnable prijs daar aan de man wilde, sult gy hetselve in ’t geheel daar verkoopen,

maar bemerkende sulkx wat declin in de prijsen soude geven, sult gij een sortabel restand van 80 à 100 slaaven overhouden en ’tselve in de colonie van Essequebo en Dimmerarij verkoopen, meede in vendue,

en wel op conditie de betaling in suyker te doen en aanstonds in uedele schip te laaden of anders in goede wisselbrieven gelijk die in Berbice mede moeten betaald worden en welke moeten gemaakt off geëndorceerd sijn te betaalen ses weeken na sigt aan de heeren directeuren van de Commercie Compagnie der stad Middelburg in Zeeland of ordre, de waarde van capteijn Jan Menkenveld genooten, om bij onverhoopt overlijden van u daarmede in geene moeijelijkheden te komen.

Tegens verwagting in dese twee coloniën de prijsen soo laag vindende dat geen reijs op te maken was, laaten de directeuren het aan u om te verseijlen na Curaçao off St. Eustatius, in allen opsigte zeemanschap gebruijkende en ’t intrest van de Compagnie in ’t oog houden.

Door u en officieren moet binnen scheepsboord een verklaaring gepasseerd worden van de ammonitie van oorlog die volgens acte van den Raad ter Admiraliteijt alhier u gepermitteerd is uyt te voeren, gy op de kust van Africa sult hebben vernegotieerd en aldaar opgeslagen.

Actum Middelburgh den 30 september 1761.

Directeuren van de Commercie Compagnie deser stadt en uijt deselve
Jacobus Landsheer
Salomon Reijnders

1761


De nadere particuliere instructie voor kapitein Jan Menkenveld, gedateerd 30 september 1761, is onderdeel van het Archief van de MCC, toegang 20, inv.nr 375.3.

Deze transcriptie is gemaakt door vrijwilligers van het Zeeuws Archief, verenigd in de werkgroep PaiZ (Paleografie in Zeeland).