Close

Vast in Plymouth

Brief kapitein

Jan Menckenveld, leggende in PlymouthEngelandPleymouth den 25 februarij 1763

Weledele achtbaere heeren, directeuren van de Commercie Compagnie der stad Middelburgh in Zeeland.

Mijne heeren,

Hoope uweledele achtbaere benevens uweledele achtbaere familje met het aantreffen van dese een volmaakte welstand mag genieten, als waarin ik mij benevens mijn officieren en scheepsvolk bevinde, so diend dese als per advis uweledele achtbaere bekend te maken dat door mij voor rekeningh van uweledele achtbaere een wisselbriev is getrokken op den heer Barents tot London, groot agtenveertigh ponden sterlling off vijffhondertagtenveertig guldens Hollants courant, sijnde soveel alhier betaeld moet werden voor vuur, hanker- en havengeld, soals uweledele achtbaere bij mijn arrivement uijt particuliere rekeningh-courand suld bevinde.

Wat mijn vertrek van hier aanbelangd kan alsnog hetselve niet vast bepaalen, wenschste wel hoe eerder hoe liever van hier te retourneeren, dog de occasie nog niet presenteerd, vermits wij dagelijks zuijd- en zuijdoostewinden hebben, ook somtijds een halve dag dat de wind aan ’t westen is, maar houd geen stand, hebbe ook nog dagelijks ruijg weer, hoewel ’t saisoen sulks medebrengd.

Hier leggen ook verscheide Hollandse scheepen, welke op haar retour staan, dog ik sal niet na deselve wagten, maar sal sodra de windt aan ’t westen is en standhoud, al waar het maar noordwest, in zee lopen om mijn reijs te vervorderen, also mijn volk wederom wat frisser is als bij mijn arrivement alhier, hoewel niet sieck geweest zijn, maar door kouwde en onrust afgemat en daarbij geen kleeding over ’t lighaam, waar sij nu van voorsien zijn, tegens een kleene kruijstogt soude kennen bestaan, hoewel ik voorspoed hoope.

Twijfele niet off uweledele achtbaere suld mijne missive gedateerd 18 februari laastleden ontfangen hebbe, waervan uweledele achtbaere geen copie hiernevens bekomd, alzo de post alhier geen brieven onder covert ontfangt.

Wete uweledele achtbaere niets meer van aanbelang te melden, als minsame groetenisse aan uweledele achtbaere en familje, so hebbe d’eer mij in uweledele achtbaere protexcie gerecommandeert te hebben en ben met ware agtingh,

weledele achtbaere heeren

mijne heeren,

uweledele achtbaere onderdanige en gehoorsame dienaar

Jan Merkenveld