Close

Verloren stopanker

Verklaring scheepsraad

No. 2

Verclaringe van het verliesen van een stopanker van het snaauwschip D’Eenigheijd aan de cust van Guinea op Africa anno 1762.

Wij, ondergeschreven officieren ten dienste der Edelachtbare Heeren directeuren van de Commercie Compagnie der stad Middelburgh in Zeeland, bescheiden op het snaauwschip D’Eenigheijd, verclaren eenpariglijk ter requisitie van onsen captain Jan Menkenveld en die het verder soude mogen aangaan,

dat wij op den 4 meij 1762 met gemelt schip waren geankerdt ter rheede d’Elmina, voor het stopanker, waarvan de boeijreep is afgebroken en wederom opgevist, alsmede een weijnig tijd daarna het stopankerstouw digtbij het anker door sterke bries en een hooge zee is afgebroken, sodat het gemelte stopanker blind lag en na dieverse malen behoorlijk geseijnst te hebben alles tevergeefs was, so verclaren wij ondergeschreven officieren dat bij ons vertrek na America het gemelte stopanker ter rhede Elmina CastleGhanad’Elmina is blijven leggen.

Sluijtende hiermede onse verclaringe, gevende reden van wetenschap als in den text, presenterende nader eed (is ’t nood)

Actum binnen scheepsboord van gemelt snaauwschip D’Eenigheijdt desen 10 meij 1762

Opperstuurman, Daniël Pruijmelaar

Onderstuurman, J. Schutz

Derdewaak, Adriaan de Puijt