Over dit project

Procuraties bemanningsleden

Kapitein en Opperstuurman

Jan Menkenveld

[Procuratie Jan Menkenveld aan zijn huisvrouw Cornelia de Molder 25 september 1761]

Timmerman
1760

agt stuijvers zegel
25 september 1761
S.S.S. van Middelhoven

Op den 25e september 1761 compareerde voor mij, Marinus Smijtegelt, openbaar notaris bij den Edelen Hove van Holland, Zeeland ende en West-Vriesland geadmitteerd, binnen Mid-delburg in Zeeland residerende, present de nagenoemde getuigen, d’heer Jan Menkenfeld, staande op zijn vertrek na West-Indiën voor schipper met het schip de Eenigheid in dienst van d’Edel Heeren directeuren der Commertie Compagnie alhier, welken comparant geduurende zijn absentie zoo op dese als op volgende reijsen bekent te constitueeren en in de kragtigste forme doenelijk magtig te maken zijn huijsvrou juffrou Cornelia de Molder generalijk omme voor en in den naam van hem comparant, zoo in zijn particulier als in alle andere qualiteijten welke hem thans zijn gedefereert of in het toekomende nog gedefereert zullen werden, zijn comparants persoon en goederen alomme te representeren met al en eenijgelijk te rekenen en lequideren alle erfenissen en besterfenissen die hem comparant zoo uijt zijn als uijt zijn vrouws hoofde mogte opkomen te adiëren of repudieeren, boedels te redden of helpen redden, inventarissen en boedelrekeningen te maken of helpen maken aanhooren, sluijten, teekenen, approberen of debateren na rade. Voorts te mogen huuren en verhuuren, koopen en verkopen ’tzij vaste of andere effecten, ten dien einde te compareren voor heeren schepenen of waar het anders zoude werden gerequireerd en aldaar de nodige transporten te doen, guarrand te presteren en voor namaninge te indemneren, penningen a deposito te mogen negotieeren en des comparants persoon en goederen daarvoor te mogen realiseren en verbinden, wisselbrieven en assignatiën te mogen trekken en endosseren, de getrokkene te accepteren, betalen en incasseren of refuseren, na rade goederen en cognossementen te ontfangen, die te mogen laten assureren, premi te betalen, schade of avarie te ontfangen, tegen al en eenijgelijk in alle zaken in regten te mogen ageren, zoo eissende als verwerende, procureurs en andere persoonen daartoe te constitueeren, de zaken te vervolgen tot den uiteinde toe, voordeelige vonnissen ter executie te leggen en van de nadelige te mogen appelleren off reformeren, comparitiën te purgeren, te mogen accorderen, compromitteren en transigeren met off zonder willige condemnatie van eenigen gerechte of Hoogen Rade in Holland, op allen ontfangst quitantie te passeren en voor namaninge te indemneren, cautiën te presteren, is ’t nood, en des comparants persoon en goederen daarvoor te mogen verbinden, wijders om alles te doen wat zal worden vereist met magt van subsitutie en belofte van aprobatie onder verband als na regten.
Gepasseert binnen Middelburg voornoemt, present Anthonij Groenewald en Jan Dupon als getuigen.
De minute deses is behoorlijk geteekent op een zegel van agt stuivers.

Quod attestor
Marinus Smijtegelt
notarius publicus

Daniël Pruijmelaar

[Procuratie Daniël Pruijmelaar aan zijn huisvrouw Cornelia Flink op maandag 21 september 1761]

Timmerman
1761

acht stuijvers zegel
2 october 1761
S.S.S. van Middelhoven

Op maandag den 21 september 1761 compareerde voor mij Andries Boudewijnsen, openbaar notaris bij den Edele Hove van Holland, Zeeland en West-Vriesland geadmitteerd, binnen Middelburg in Zeeland residerende, present de nagenoemde getuijgen, den edele Daniël Pruijmelaar van Middelburg, wonende alhier en staande op zijn vertrek na Guinee voor op-perstuurman met het schip d’Eenigheijt in dienst van d’heeren directeuren van de Commercie Compagnie alhier, dewelke verclaarde te constitueren en magtig te maken zooals hij doet bij desen zijne huijsvrouw Cornelia Flink, specialijk omme geduurende des comparants absentie en uijtlandigheijt, zoo op dese als alle andre reijsen, waar te nemen en te verrigten alle de za-ken en affairens die hij comparant reets is hebbende ofte nog staad te verkrijgen en sulx zijn persoon alomme te representeren als met alle en eenijgelijk te rekenen en liquideren het bate-lijke slot van dien te ontfangen en het lastelijke uijt te keeren, alle erffenissen of bestervenis-sen die hem comparant zoo uijt zijn als vrouws hoofde mogte comens te beurte te vallen, te addiëren of repudiëren, deselve te redden of helpen redden, boedelrekeninge te doen of aan te hooren, die te approberen of debatteren na rade en na bevind des comparants of vrouws aan-deel te ontfangen onder quitantie en acquit, vaste en onroerende goederen des boedels te ver-coopen, leveren en transporteren, na costuijme locaal cooppenningen van dien te ontfangen, gelden à deposito te mogen negotiëren en daarvoor des comparants persoon en goederen te verbinden, vaste en andre effecten te mogen coopen en vercoopen, leveren en transporteren, huuren en verhuuren, arresten te doen, ook de gearresteerde goederen te mogen executeren, proclameren, de geproclameerde en geëxecuteerde gelden te ontfangen, cautie te stellen, alle uijtstaande actiën of pretensiën van wat aard of natuur die ook soude mogen wesen, in te vor-deren, manen en ontfangen, van allen ontfangst, geene uijtgesondert, quitantie te passeren, alle onwillige of quade betalende debiteuren bij middel van regten tot betalinge te constringeren voor soodanigen gerechte als ’t van nooden wesen zal, de voordeelige sententies ter executie te leggen en van de beswaarde te appeleren of reformeren, alle gestrekte comparities te purgeren, te mogen accorderen, compromitteren of transigeren, zonder of met willige con-demnatie, en voorts generalijk in alle voor te vallene zaken meer te doen handelen en te ver-rigten, even alsof den comparant selfs present ware soude connen ofte vermogen te doen, al waar ’t dat er nader en speciaalder last vereijst wierde als voorschreve staat, die alhier gehou-den word voor geïnsereert, alles met magt van substitutie, zoo ad lites als ad negotiae, belo-vende van waarden te houden alle hetgene bij de geconstitueerde ofte desselfs gesubstitueerde in en uijt kragte deses zal worden gedaan en verrigt onder verband als na regten.
Aldus gepasseert binnen Middelburg voornoemt, present Pieter Boudewijnsen en Jacob de Rapper als getuijgen.

De menute deses is behoorlijk geteijkend op een zegel van agt stuijvers en genombert.
Quod attestor
Andries Boudewijnsen

notarius publicus

Petrus Couperus

De minuite dezes is beslagen met een zegel van vier stuyvers
[w.g.] Abraham Stroobant, notaris publicus
1750

Op huijden den 18en april 1750 compareerde voor mij, Abraham Stroobant, openbaar notaris bij den edelen Hove Proventiaal van Holland, Zeeland en West-Vriesland geadmitteerd, residerende binnen de stad Vere, ter presentie van de naargenoemde getuijgen den eersaemen Petrus Couperus, onderchirurgijn op het Oost-Indische compagniesschip genaamt Saamslag ter kamer Zeelandt, woonende binnen dese stad, mij notaris bekent, welken comparant verclaarde bij dezen in de kragtigste forma te constitueren en volmagtigh te maken sijne huisvrouw Margrieta Anderson, specialijck om bij sijn absentie en uitlandigheijt te administreeren den geheelen en gemeenen boedel, bij hun tesamen bezittende, met eenijgelijk van hunne debiteuren te rekenen en liquideren, het batelijcke te ontfangen, het lastelijke uijt te keeren in cas van erffenissen ofte besterffenissen dezelve te aanvaarden, ten dien einde boedelrekeningen te aanhooren, opnemen, sluijten en teijkenen ofte bedebatteren en voorts alle saaken sonder onderscheijt meer te doen, handelen en verrigten ’tgeen nodig en gerequireert zal werden, even off hij comparant zelfs present sijnde soude konnen ofte vermogen te doen, al waar ’t saake dat nader en speciaalder magt gerequireert wierd als voorschreve staat, die hij, comparant, is houdende voor in dezen geïnsereert met magt van substitutie soo ad lites als ad negotia, belovende van waarde te sullen houden en doen houden, hetgeen bij de gevolmagtigde ofte deszelfs gesubstitueerde zal werden gedaan en verrigt onder verbandt als naar regten. Aldus gedaan en gepasseert binnen de stadt Vere voornoemt ter presentie van Jacobus Kimmel en Reijnier van Schooten als getuijgen hiertoe versogt.

De minuite dezer is behoorlijk geteijkent en accordeert met sijn principaale.

Quod attestor
[w.g.] Abraham Stroobant, notaris publicus
1750


Zeeuws Archief, Archief van de MCC inv.nr. 155
Transcriptie gemaakt door Paleografie in Zeeland (PaiZ)
Middelburg, 2013