Close

Veilingkosten

Scheepshandel

Betaelde onkosten in in Guyana Rio Berbice anno 1762

volgens reekening & quitantiën

Julij 22

 • Aen den venduemeester Abraham Wijs voor 2½ pro cento landtlasten van ƒ 35.265 = ƒ 881:12:0
 • Aen idem voor ’t rondsenden der venduebrieven door de geheele colonie, ƒ 25:0:0
 • Aen den tamboer der militie voor ’t rondslaen en koopers bij 4 mael à ƒ 2:10 eijdermael = ƒ 10:0:0
 • Aen J.P. Wijland, voor tafel en banken, pijpen & tabacq, wijn & bier op twee gehoudene vendues van slaeven, ƒ 117:15:0
 • Aen den luijtenand & adjudant G. Thielin, voor last- & vlaggegeld, ƒ 35:0:0
 • Aen den heer secretaris mr. Eilardus Foliardus Harkenroth voor ’t passeeren van een procuratie op d’heer Abraham Wijs met twee grossen, ƒ 7:10:0
 • Aen den clercq Jan Bocht voor venduelijst van slaeven & zegel van secretarij, ƒ 4:0:0
 • Aen den medicijnen, doctor & chirurgijn major der colonie voor gedaene visitatie van 298 coppen slaeven à 6 sts. per hoofd, ƒ 89:8:0
 • Aen Abraham Wijs, voor varsch vleesch, ƒ 37:10:0
 • Aen idem per vendue een restand lootwit, ƒ 5:5:0
 • Een ½ vat terpentijn, ƒ 6:0:0
 • Aen Hendrik Jansen Buse voor verteerde kosten van mijn van den 12 tot 31 julij à ƒ 2:12 per dag = ƒ 49:8:0

————

ƒ 366:16:0

Somma ƒ 1.248:8:0