Close

Weggelopen matrozen

Verklaring scheepsraad

Verclaeringe van den weggelopene Anthonie Colombo & Allonse Madroe anno 1762.

Wij ondergeschreven officieren, in dienst van de edele heeren directeuren van de Commercie Compagnie der stad Middelburg in Zeeland bescheiden op het snauwschip D’Eenigheijd, verclaeren eenpariglijk

dat op dingsdagh den 16 november anno 1762, leggende met gemelde schip geankerd in de revier Demerara RiverGuyanaRio Demmerarij, des ’smorgens sijn aan de wal gesonden om in het bosch brandhout te hakken vier van onse in scheepsdienst sijnde matroosen, waeronder was Anthonie Colombo & Allonse Madroe, welke des ’savondts niet zijn aen boord gekomen, maer verstaen hebbende van de twee teruggekomene mannen gemelde Anthonie Colombo & Allonse Madroe uijt haer werk sijn gescheiden sonder te weten waer sij beijde waren gegaen.

En na verloop van eenige dagen na dato, sijnde op sondag den 28 november laastleden, is gemelde Allonse Madroe weder aen scheepsboord gekomen, declareerde van sijne medemakker niet te weten waer den denselven gebleven is, also sij beijde bij nagten in ’t bosch malkanderen sijn verdwaeld.

En nadat onsen capiteijn door den heer directeur-generael over de geoctroijeerde colonie EssequiboGuyanaEssequebo & anexce revieren van dien etc. wierd aengesegd bij vindinge ofte terugkomste van gemelde twee matroosen aen ons scheepsboord, wij deselve weder mede na het vaderlandt soude nemen, want geen schelm in ’t land mogte blijven, so hebben wij ondergeschreven goedgevonden gemelde Allonse Madroe binnen ons scheepsboord te houden om de reijse te helpen volbrengen

en denselven comdemneeren wij in desen alle sijne maendgelden geduurende de reis verdiend verbeurd te hebben & voor weglooper te boek te stellen en alleenlijk sal genieten de scheepskost sonder iets meer volgens het Nederlands Zeeregtplaccaet van koning Filips nr. 78, articulen 1&2.

Aldus gedaen & gepasseerd binnen scheepsboord van gemeld snauwschip D’Eenigheijd, desen 21 december anno 1762.

Captain, Jan Menkenveld

Opperstuurman, Daniël Pruijmelaar

Onderstuurman, J. Schütz

Derdewaek, Adriaan de Puijt

Bootsman, Pieter Piers