Over dit project

Notulen van de directeuren

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 7e julij 1761

[Het arrivement van ’t schip D’Eenigheijd op ’t Vlacque alsmede het ongeluk den onderstuur- man op ’tzelve overkomen]

De heer Lantsheer benevens de heeren van de coopmanschappen hebben rapport gedaen dat gisteren (God loff) behouden op ’t Vlacque van Curaçao (van waer den 25 april laast was vertrokken) was gearriveert ’t schip D’Eenigheijd capteijn Thobias Canisius en aan boord van ’tzelve schip geweest om de papieren, bescheiden en brieven aff te haalen benevens de verzegelde brievenzak voor de West-Indische Compagnie ter Kamer alhier aan welke die gisteren ten eerste is gesonden, hebbende ’t schip, volck en retourladinge alle bevonden in behoorlijke staat. Verder van ’t ongeluk den onderstuurman Jan Sondagh bij het inkomen in den Deurloo bij ’t affgaan van een stuk canon overgeco- men waardoor zijn linkerhand genoegsaam was vermorselt, in gevaar affgezet te moeten werden, welk hadden na desen stad gesonden en ter herstellinge overgegeven aan den chirurgijn Ritsaert om voor rekeninge deser Compagnie te laeten cureren. Werdende de heeren voor hun genomene moeijte en gedaan rapport bedankt.

 

Extraordinaire vergaderinge op donderdagh den 9 julij 1761

[Schip De Philadelphia gearriveert]

Bij occasie van het (God loff) behouden arrivement gisteren op ’t Vlacque van De Philadelphia capteijn Jan Menkenveld den … van Suriname vertrokken, door den heer president is dese extraordinaire ver- gaderinge belegd, in dewelke de heeren Maquet en Van Berlekom hebben gerapporteert gisterennamiddag waeren aan boord geweest van ’tzelve schip, ’tzelve met volck en ladinge in behoorlijken staat bevonden, de papieren, cargaboeken en brieven affgehaalt en aan deze Camer gebragt benevens een casje geaddresseert aan de Sociëteijt van Suriname in Amsterdam, welke is geresolveert onder een recepisse per bode ten eersten derrewaarts aff te zenden en de brieven voor particuliere mede aff te geven, werdende voornoemde heeren voor hun genomene moeijte en gedaan rapport bedankt.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdagh den 14 julij 1761

[Capiteijnen Thobias Canisius en Jan Menkenveld doen rapport van hun volbragte reijs en den eerstgenoemde versoekt teffens ontslag we- gens indispositie]

Jan Minkenveld capteijn op ’t g’arriveerde schip De Philadelphia en Tobias Canisius capteijn op d’schip D’Eenigheijd hebben voorleeden vrijdag bij occasie van [Geresolveert tot het ver- kopen van d’aangebragte retouren met ’t snaauwschip D’Eenigheijd]
een comparitie aan deze Kamer en heeden in deze vergaderinge rapport gedaan van het voorgevallene op de reijs en ’t gepasseerde in de negotie, hebbende den eersten versogt in zijn qualiteijt dese Compagnie te mogen blijven dienen en de laaste zijn ontslagh uijt consideratie van zijn hooge jaaren en swack indispoost lichaam, waarop den eersten wederom is aangestelt en hem geordonneert ten spoedigsten een conceptcarga op te stellen (en aan de heeren van de coopmanschappen ter examinatie over te geven) ter inhandeling van een armasoen slaaven op de cust van Guinea.

Alzoo nevensgenoemde capiteijnen niets hebben ingebragt tot laste van de matroosen met hun thuijsgecomen, zoo is geresolveert zoo ras doenlijk aan hun haar maandgelden te betaelen.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 21 julij 1761

Geresolveert op donderdagh den 6 augustus aanstaande ’s voormiddags ten 10 uuren aan deze Camer publicq te verkoopen d’aangebragte retourladinge van ’t schip D’Eenigheijd capteijn Thobias Canisius van Curaçao, bestaande in suijker, caffe benevens ’tgeene voor particuliere daar is ingelaeden.

[’t Schip D’Eenigheijd aan- gelegt na de cust van Guinea om slaven en daarop als capiteijn Jan Menkenveld aangestelt]

Verder geresolveert om ’t bovengemelde schip D’Eenigheijd ten spoedigsten t’equipeeren na de cust van Guinea ter inhandelinge van een armasoen slaaven en daarop als capiteijn t’emploijeeren Jan Menkenveld, wien deswegens bereijds een conceptcarga heefft overgegeven aan de heeren van de coopmanschappen die dezelve ter tafel hebben overgebragt en van de bevindinge rapport gedaan en welke carga bij deze vergaderinge zoo is g’arresteert.

[Geresolveert tot het doen van aanbesteeding voor het schip D’Eenigheijd]

Laastelijk geresolveert om op dingsdag den 6 augustus aanstaande voor ’t schip D’Eenigheijd voormeld aan de minst aannemende aan te besteeden ’s middags ten halff 12 uuren de benoodigde natte waeren en mondbehoefftens nader door de heeren van de coopmanschappen en equipage op te geven, waarvan de billjetten ten eersten moeten werden uijtgezet en bij overnagtse weete aan de wijnkoopers der brandewijnen en vette- wariers als andere kennis gegeven werden.

[Offi[ci]eren op ’t bovengenoemde schip aangestelt]

Voorts is op bovengenoemt schip op ordinaire gagie en conditie aan- gestelt de volgende officieren als

Daniël Pruijmelaar, van hier, voor opperstuurman,
Willem de Molder, van hier, voor onderstuurman,
Petrus Couperus, van Hees, voor oppermeester.

[D’officieren van de thuijsg’arriveerde schepen te betalen geresolveert]

Nog geresolveert te betaalen de thuijscomende maandgelden aan d’officieren van de scheepen D’Eenigheijd en De Philadelphia.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 28e julij 1761

[Derdewaak op ’t schip D’Eenigheijd aangestelt]

Johannis Schuts van Doornik heefft binnengestaan en zijn dienst gepresenteert voor derdewaak op ’t schip D’Eenigheijd capteijn Jan Minkenveld met wien in die qualiteijt laast is thuijsgekomen, wien op de goede rapporten van densel- ven capteijn op ordinaire gage en conditie is aangenoomen.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 4 augustus 1761

[Aanbesteeding gedaen op scheepsvictualijen en cargazoen, dranken voor ’t schip D’Eenigheijd]

Is aan de minst aannemende in ’t publicq ter vergaderinge aanbesteedinge gedaan van de benoodigde moutbrandewijn, rosolus, gort, brood, stokvis en kaas voor ’t schip D’Eenigheijd capteijn Jan Menkenveld volgens lijste daarvan berustende op ’t comptoir.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 11 augustus

[Den onderstuurman van D’Eenigheijt zijn dimissie versogt en verkregen]

Willem de Molder, van hier, die den 21 passato in dese vergaderinge is aangestelt voor onder- stuurman op ’t schip D’Eenigheijd heefft binnengestaan en zijn ontslag versogt vermits voor opperstuurman was aangestelt op ’t schip Zeeburg waarvan boekhouder is d’heer François Gaaswijck waarop dese vergaderinge hem heefft ontslagen en teffens geresolveert om hem in ’t vervolg wederom solliciteerende om een plaats niet meer t’emploijeeren.

[De vacante onderstuurmansplaats op ’t schip D’Eenig- heijd vervult beneffens een derdewaakplaats op d’zelve]

Bij occasie van ’t openvallen van bovenschreven onderstuurmansplaats door het ontslag van Willem de Molder zoo is in zijn plaats op ’t schip D’Eenigheijd aangestelt Johannes Schuts van Doornick die den 28 passato was aangenomen voor derdewaak en in dien sijn plaats voor derdewaak Adriaan de Puijt van Goes, beijden op ordinaire gage en conditie.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdagh den 18 augustus 1761

[Ondermeester op ’t schip D’Eenigheijd aangestelt]

Louijs Bernard van Rochelle, binnenstaande, en versoeckende als ondermeester meede te vaaren op ’t schip D’Eenigheijd capteijn Jan Menkenveld is in die qualiteijt op de van hem becomene goede informatie op ordinaire gage en conditie aangenomen.

[’t Schip D’Eenigheijd gemeten]

De heer Blonkebijle heefft door de conchergie laeten communiceeren dat op donderdag den 13 deser was geweest bij de metinge van bovenschreven schip D’Eenigheijd door de West-Indische Compagnie en daarbij als bewindhebber van dezelve Compagnie hadden g’adsisteert de heer Johannes Marinis- sen en volgens opgegeven notitie groot bevonden te zijn:

lang    79 voeten  9 duijm
wijt    24 voeten  9 duijm
diep    11 voeten  4 duijm
tusschendecks   4 voeten  9 duijm

inhoudende samen   60¾ lasten

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdagh den primo september 1761

[Te monsteren voor het schip D’Eenigheijd geresolveert]

Geresolveert om aancomende maandagh den 7 deser een aanvang te maken met het schip D’Eenigheijd capteijn Jan Minkenveld te monsteren en sulkx aancomende saturdagh bij trommelslagh zoo tot Vlissingen als hier bekent te maken.

[Geresolveert tot het doen der assurantie op het schip D’Eenigheijd en desselvs cargasoengoederen]

Verder geresolveert om provisioneel op bovenschreven schip door goede assuradeurs te laeten versekeren tot de minste praemie doenelijk als

£ 2.000  op ’t casco voor de reijs voor alle risico
heen en weeder van hier na de kust
van Guinea in Africa en van daer
op alle vrije plaatsen in America; en
£ 3.000  op goederen en retouren in slaven
tot op alle vrije plaatsen in
America vrij.

En daarin als maakelaars gevoegd Anthonij de Schoesetter, Paulus Vink, Adriaan van Dijk en Pieter de Swarte.

[Rapport door de daarin gestelde makelaar wegens de tot dusver g’effectueerde assuran- tie op ’t schip D’Eenigheijd]

De makelaar Van Dijck een notitie ter vergadering overgebragt hebbende van d’assurantie die zoo door hem als de nevens hem gestelde maakklaers maar was g’effectueert op ’t schip D’Eenigheijd capteijn Jan Minkenveld, te weeten

£ 1.200  op ’t casco voor de reijs à 11 penningen;
£ 1.950  op goederen en retouren van slaaven in vrije
in America vrij à 6 penningen.

Zonder voor het manquerende assuradeurs tot genoegen te konnen vinden en dus van de opgevene assurantie nog resteerde £ 800 op ’t casco en £ 1.050 op goederen. Welke is geresolveert door de heeren Dibbets en Schorer in Amsterdam tot de minste praemie doenelijk te laeten versekeren en daartoe heden onse ordre te laeten affgaan.

[’t Schip D’Eenigheijd te depecheren]

Alzoo ’t schip D’Eenigheijd capteijn Jan Menkenveld op ’t Vlacque in zooverre in gereedheijd is gebragt van te konnen vertrecken zoo is geresolveert denselven capitain morgen te depecheren waartoe de heeren van d’equipage zijn versogt die zulkx op hun genomen hebben, werdende den boekhouder gelast tegens die tijd d’instructie en verdere documenten in gereedheijd te brengen.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdagh den 6e october 1761

Ingekomene en gelesene brieven: Jan Menkenveld capteijn op ’t schip D’Eenigheijd, in het uijtzeijlen uijt zee, dato 2e october 1761.

[’t Snaauwschip D’Eenigheijd gedepecheert en daag daaraen in zee geloopen]

De heer landsheer vervangende de verdere heeren van d’equipage heefft rapport gedaan dat verselt met de heeren van de coopmanschappen en andere den 30 passato waaren aan boord geweest van ’t schip D’ Eenigheijd capteijn Jan Minkenveld ’tzelve en binnenboord in behoorlijke ordre bevonden, ’tzelve gedepecheert en het daerop den 2 deser (volgens nevens- genoteerde briev van den capteijn) was in zee geloopen, werdende over zijn reijs en negotie des Heeren zegen gewenscht, de heer Lantsheer voor zijn gedaan rapport bedankt.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 7 september 1762

Ingecomene en gelezene brieven: Jan Menkenveld capteijn op ’t snaauwschip D’Eenigheid, leggende geankert ter rheede van Groot Basa, dato primo januari 1762.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 14 september 1762

Ingecomene en gelesene brieven: Jan Menkenveld capteijn op ’t snaauwschip De Eenigheijd, leggende in de Berbice, dato 6 julij 1762.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 9 november 1762

Ingekomene en gelesene brieven: Jan Menkenveld capteijn op ’t schip D’Eenigheid, in ’t verzeijle van Rio de Berbicius na Rio Isequebo, dato 5 augustus 1762.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 16 november 1762

Ingecomene en gelesene brieven: Jan Menkenveld capteijn op ’t schip D’Eenigheid, leggende in Rio Essequebo, dato 27 augustus 1762.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 1 maart 1763

Ingecomene en gelezene brieven: Jan Menkenveld capteijn op ’t schip D’Eenigheid, in de haven van Pleijmouth, dato 18 februari 1763.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 8 maart 1763

Ingecomene en gelezene brieven: Jan Menkenveld capteijn op ’t schip D’Eenigheid, in de haven van Pleijmouth, dato 25 februari 1763.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 29 maart 1763

Ingecomene en gelezene brieven: Jan Menkenveld, à Pleijmouth, 8 maart 1763.

[’t Behouden arrivement van ’t schip D’Eenigheid]

Is God loff voorledene sondag na de middag het schip De Eenigheid capteijn Jan Menkenvelt komende van Essequebo voor het kasteel van Rammekens gearriveert en eergisteren in de kaaij gebragt.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 12 april 1763

[Geresolveert de aangebrag- te retourlaading met ’t schip D’Eenigheid in publicque vendue te verkoopen]

De heer directeur Macquet heeft wegens het departement van de koopmanschappen voortgebragt of het niet best zoude wesen om ’t kleijne partijtie van samen circa 4.000 lb. oliphantstanden medegekomen met ’t schip De Eenigheid capteijn Jan Minkenvelt in publicque vendue te leggen agter de retourladinge van tanden aangebragt met ’t schip De Petronella Cecilia waarvan boekhouder is de heer Jeremias van Nederveen alsmede of men de 26 canassers tabak ook medegekomen met voormeld schip D’Eenigheijd ook niet zoude verkoopen bij occasie van een vendue die door de maakklaar Van Dijk voor particuliere stond aangelegd te werden en wien daar bereijds hem heer Macquet over gesproken en zulks aan de hand gegeven hadde. Waarover gedelibereert hebbende, is geresolveert om ingevolge ’t geproponeerde voormelde tanden en tabak te laaten verkoopen, zulks aan de directeuren (segge) directie van de heeren van de koopmanschappen over te laaten en aan Hun Edelen te demandeeren.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 19 april 1763

[Capteijn Menkenveld, binnenstaande, heeft versogt voor 6 à 7 maanden te mogen rusten en thuijsblijven ’twelk hem is g’accordeert, dus ’t schip D’Eenigheid door genoemde capteijn thuijsgebragt vacant verklaart]

Capiteijn Jan Menkenveld gevoerd hebbende ’t schip D’ Eenigheijd bij voorgaande vergadering bij ’t doen van raport versogt hebbende voor ses à 7 maanden te mogen rusten en thuijsblijven, welk op heeden binnenstaande ander- maal bij capiteijn Menkenveld is herhaald, bij directeuren geconsidereert zijn veelvuldige en laaste fataale reijs, is desselvs versoek g’accordeert, dus ’t schip D’Eenigheid door capteijn Menkenveld thuijsgevoert vacant te verklaaren en bij vervolg daarop nader te disponeeren om een ander capteijn op dien bodem aan te stellen.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 3 maij 1763

[Geresolveert directeuren te convoceeren tot ’t aanstellen van een captein op ’t schip D’Eenigheid en teffens ’tselve een reijs te geven, zijnde aan stuurman Pruijmelaar gelast een conseptcarga in gereedheijd te brengen voor een schip ten slavenhandel naar de kust van Africa]

Heden heeft binnengestaan Daniël Pruijmelaar, voor opperstuurman thuijsgevaaren met ’t schip De Eenigheid, presenteerende sijn dienst om als capitein te mogen commandeeren en voeren voornoemt schip D’Eenigheid (vermits captein J. Menkenveld bij voorige notulen vermeld versogt heeft daarvan te zijn verschoond), zijnde bij de leden van de vergaderinge tot op aanstaande dingsdag uitgesteld en geresolveert de heeren directeuren bij overnagtse weete te convoceeren tot het begeven en aanstellen van een capitein op evengemeld schip D’Eenigheid teffens tot het geven van een reijs, werdende door de vergadering provisioneel g’ordonneert aan stuurman Pruijmelaar een cargalijst ter slavenhandel naar de kust van Africa in gereedheijd te brengen en die aan de heeren van de koopmanschappen over te leveren.

[Raport wegens den verkoop van den tabak aangebragt met ’t schip D’Eenigheid]

De heeren Blonkebijl en Macquet op gisteren g’assisteert hebbende bij den verkoop van den tabak met het schip D’Eenigheid van Essequebo aangebragt doen raport dat den verkoop buijtengemeen (naar qualiteit) wel is uitgevallen en tot goede prijsen verkogt. Vide de notitie ten comptoire berustende.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag 10 maij 1763

[Een captein aangesteld op ’t schip D’Eenigheid]

De heeren bij overnagtse weete (als bij voorige notulen vermeld) geconvoceert zijnde tot ’t aanstellen van een captein op ’t schip D’Eenigheid, is binnengestaan Daniël Pruijmelaar, presenteerende zijn dienst om als capitein te moogen voeren ende commandeeren ’t schip D’Eenigheid als laast voor opperstuurman met gemelde schip thuijsgevaaren, waarop bij de presente leden eenpaarig is geresolveert aan te stellen zooals bij desen werd aangestelt den persoon van Daniël Pruijmelaar als captein op ’t schip D’Eenigheid tot ’t doen van een reijs ter slavenhandel naar de kust van Guinea in Africa op ordinai- re conditie, gage en verder wat de instructie bevat om deselve over te voeren naar een der vrije coloniën van den staat, zijnde genoemde Daniël Pruijmelaar bij de presente leden, directeuren daarmede gefeliciteert.

[Door captein Pruijmelaar overgelegt een provisioneele carga ter inhandeling van een armazoen slaaven]

Door de heeren van de koopmanschappen is overlegt een provisioneele cargalijst door den nieuwen captein Pruijmelaar opgemaakt ter inhandeling van een armazoen van 300 slaven, werdende aan de heeren van de koopmanschappen versogt deselve te resumeeren en per naaste daarvan raport in te brengen en t’arresteeren.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 26 julij 1763

[Officieren op nevenstaande schepen aangestelt]

Op ’t nieuw schip Haast U Langsaam voor capitan Jan Minkenveld, van hier, laast in die qualiteijt thuijsgekomen met het schip D’Eenigheid, en voor opperstuurman Cornelis van Kerkhoven, van Vlissingen.

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 23 augustus 1763

[Onderstuurman aangestelt op het nevenstaande schip]

Martinus Cuse, van hier, die bevoorens aangenomen is geweest voor derdewaak op ’t schip De Philadelphia capitain Philippus Verdonk, is op sijn versoek verplaatst en aangenomen voor onderstuurman op ’t schip Haast U Langsaam capitan Jan Menkenveld op ordinaire gagie en conditie.

[…]

 

Ordinaire vergaderinge op dingsdag den 31 julij 1764

Ingecomene en gelesene brieven: Jan Menkenveld, capitain op ’t schip Haast U Langsaam, in uijtzeijlen na zee bij de sevende ton, van dato 30 deser.

[’t Schip Haast U Langsaam in zee geloopen]

Alsoo capitain Jan Menkenveld met zijn nevensgenoteerde briev van dato 30 deser berigt gisteren met zijn onderhebbende schip Haast U Langsaam in zee te zijn geloopen, zoo werd over desselvs reijs en te doene negocie des Heeren zegen toegewenscht.


Zeeuws Archief, Archief van de MCC inv.no. 21
Selectie uit notulen MCC betreffende D’Eenigheijd, 1761-1763
Transcriptie gemaakt door  Paleografie in Zeeland (PaiZ)
Middelburg, 2012