Over dit project

Documentenlijst

Documentenlijst 30 september 1761

Middelburgh Anno 1761
Lijst van papieren en documenten voor
’t snaauwschip D’Eenigheijd, capiteijn Jan Menkenveld,
voor rekening van de Commercie Compagnie deser stad gedestineerd
na de kusten van Africa & America.

 1.  Lastbriev van de West-Indische Compagnie kamer Zeeland
 2. Tolceel van dito
 3. Octroij aan dito Compagnie door Haar Hoogmogenden verleend
 4. Permissie tot uytvoer van ammonitie
 5. Turcks pas n° 1359
 6. Tractaat van vreede met de keijzer van Marocco 21 november 1752
 7. Tractaat van vreede met de regering van Algiers anno 1757
 8. Copiën van de wet van de koning van Portugal tegens het dragen van puntmessen dato 29 maart 1719 en 25 junij 1749
 9. Publicatie van de Gecommitteerde Raaden ter Admiraliteijd in Zeeland 30 maart 1758
 10. Extract uyt de notulen van den Raad ter Admiraliteijd in Zeeland 3 July 1758 en uit het register van de resolutiën der Hoogmogende Heeren Staaten der Vereenigde Nederlanden 26 junij 1758
 11. Zeebrieven: een in ’t Hollandsch & een in ’t Fransch
 12. Gesondbriev
 13. ’s Lands paspoort
 14. Conditiën daar ’t volk op is aangenomen
 15. Monsterrolle
 16. Brievje voor de bootsman
 17. Factuur der ingeladen cargazoenen
 18. Instructie
 19. Particuliere Instructie
 20. Nadere Particuliere Instructie
 21. Lijst van correspondenten in de Engelsche zeehavens
 22. Copiecontract met de lootsen van Douvres
 23. Placcaat tegens het medenemen van cargazoenen
 24. Scheepsinventaris
 25. Tractaat van Marine tusschen de kroon van Engeland en de Republijcq der Vereenigde Nederlanden anno 1674
 26. Lastbriev van de Sociëteijt van Surinaeme
 27. Copie der borgtogt aan dezelve Societeijt door Dibbetz & Schorer gepasseert
 28. Placcaat van Gouverneurs & Raeden van Surinaeme wegens ’t ontfangen van suijkeren dato 5 augustus 1690
 29. Verklaring van den baastimmerman dat ’t schip hier gebouwd is.

Actum Middelburg den 30 september 1761

Directeuren van de Commercie Compagnie deser stad, en uyt deselve

[w.g.]
Jacobus Lantsheer
Salomon Reinders
1761


Zeeuws Archief, Archief van de MCC, inv.nr. 375.3-002
Transcriptie gemaakt door Paleografie in Zeeland (PaiZ)
Middelburg, 2013