Over dit project

Correspondentie West-Indië
  • Letter from Adriaan Spoors – August 26, 1762, Essequibo
  • Letter from Abraham Wijs – September 18, 1762, Berbice
  • Letter from Adriaan Spoors – December 13, 1762, Essequibo

Brief van Adriaan Spoors uit Essequebo van 26 augustus – 1762

[Ontvangstregistratie] Rio Essequebo den 26 augustus 1762 Adriaan Spoors ontfangen 15 november 1762 beantw.: 23 december [1762]

[Brief] Weledele Heeren,

Capiteijn Jan Minckenveld met UWeledelen schip De Eenigheijd en een restant van 142 slaeven laest uijt de Berbice den 7e deser alhier in salvo gearriveert sijnde en sig ten eenemaele aen mij en mijne schikkingen geadresseeert hebbende, heb ik naer mijn pligt en gewoonte die belangens best mogelijk betragt. De slaeven sijn dienvolgens den 19e deser publicq verkogt tot capitale, ja hoogvliegende prijsen, waermede d’eer heb UWeledelen van harten te feliciteren.

Wijders neem ik de vrijheijd mij te refereren tot de verkoopconditiën en publicque venduereekeninge welke voorsz. capiteijn d’ eer heeft aen UWeledelen te senden. Uijt de eerste sullen UWeledelen sien dat ik UWeledelen bodem ditmael niet alleen een thuijsvragt besorgt heb, maer gereserveert en bepaelt (nogthans aen UWeledelen verkiesinge) dat de laeste paaij ook op vragt suijkeren sal moeten gefourneert worden. Ik heb dit de bon coeur gedaen of UWeledelen sociëteijt tegens die tijd welligt een schip mogten hebben dat hiervan voor dese vragt wilden laeten jouisseren beter als nutteloos te leggen! Enfin, weledele heeren, mijne oogmerken sijn opregt en seer aengenaem sal het mij wesen soo mijne directie met UWeledelen gevenereerde aprobatie mag gehonoreert worden.

Voor het overige niets te elargeren hebbende resteert mij alleen UWeledelen sociëteijt en respective personen en familliën in de goddelijke protextie te bevelen, mij in UWeledelen gunstige vriendschap te recommanderen en met alle mogelijke respect te verblijven.

Weledele Heeren

UWeledelen onderdanigen en gehoorsaemen dienaar (w.g.) Adriaan Spoors 1762

Rio Essequebo, den 26e augustus 1762

 

Brief van Abraham Wijs uit Berbice van 18 september 1762

[Ontvangstregistratie] Berbice 18 september 1762 Abraham Wijs ontfangen 19 meij 1763 beantwoord den [*****]

[Brief] De Weledele Heeren Directeuren van de Commercie Compagnie te Middelburgh in Zeelandt

Weledele Heeren,

Door den verkoop in publicque vendutie der slaaven van het armasoen der scheepe De Eenigheijd, capiteijn Jan Minkeveld, ben ik aen UWeledelen schuldigh geworden ƒ 34.348:8:- met beloffte deselven aan UWeledelen per eerste schip te sullen remitteeren als op de reeckeningh-courant aan capiteijn Minkeveldt overgeleverdt.

Dan door de tseederdt hierbinnen deese colonie opgekoomen siektens en sterffgevallen heb ik pas circa de helffte van die penningen konnen incasseeren. Niettemin heb ik sooveel bijeengeschraept dat ik bereijkt hebbe de somma van ƒ 29.839:8:6 dewelken UWeledelen bij provisie hierinne remitteere volgens bijgaende lijste. De overige offwel noch resteerende ƒ 4.508:19:10 sal UWeledelen bij het vertrek van ’t schip De Herenigingh, capiteijn Dirk Kray, die den 25e van deese maendt gaedt, overzenden.

Deese is in haest, door alle de naere omstanden nu in ’t korte, dat God beetere, in wiens protectie UWeledelen beveel ende verblijve met diep ontzach,

Weledele heeren,

UWeledelen dienstwilligsten en gansch gehoorsaeme dienaer, (w.g.) Abraham Wijs

Berbice, den 18e september 1762

 

Brief van Adriaan Spoors uit Rio Essequebo van 13 december 1762

[Ontvangsregistratie] Rio Essequebo den 13 december 1762 Adriaan Spoors ontfangen 24 maart 1763 beantw: 26 april 1763

[Brief] Edele Agtbaere Heeren,

Dese sal U Edel Agtbaeren hoop ik onder Godes zeegen spoedig worden bestelt per U Edel Agtbaeren schip De Eenigheijd, capiteijn Jan Menckveld, aen wien ik de nodige reekeninge en de wisselbrieven ter voldoeninge van U Edel Agtbaeren eerste paaij overgegeven heb, wenschende U Edel Agtbaeren het een en ander na genoegen mogen ontvangen, sullende vervolgens sorgen dat de beijde andere termijnen op sijn tijd aen U Edel Agtbaeren ordres worden geremitteert.

Ik sal bij eerste occasie gaerne vernemen of U Edel Agtbaeren tegens de laeste paaij een schip na herwaerts sullen senden om een ladinge coffij en suijker af te haelen teneijnde in tijds de nodige te konnen reguleren.

Voor het overige recommandere ik mij in U Edel Agtbaeren affectie en vriendschap en heb d’eer met alle respect te zijn,

Edele Agtbaere Heeren, U Edel Agtbaeren onderdanigen en seer gehoorsaemen dienaar Adriaan Spoors 1762

Rio Essequebo den 13e december 1762


Zeeuws Archief, Archief van de MCC inv.nr 58.1; 59.1; 58.1
Transcriptie: werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ)