Close

Rekening-courant

Scheepshandel

Jan Menkenveld, commandeerende het snauwschip D’Eenigheijd voor rekeninge van de edele heeren directeuren van de Commercie Compagnie der stad Middelburg in Zeeland (wegens een armarzoen slaeven vercogt aen de cust van America) haer edele rekening-courand in het generael.

N.B. De ingehandelde slaeven aen de cust van Guinee op Africa sijn 326 coppen, waeraff aen doode 33 coppen. Blijfft in alles aen de cust van America vercogt tweehonderddrie-entnegentigh coppen slaeven entnegentig coppen slaeven, so groot als kleene

 

1762

Debet

 • Aen een obligatie ten lasten Abraham Wijs in GuyanaBerbice, ƒ 34.348:8:0
 • Aen 2½ percento landlasten aen dito van ƒ 35.265:0 = ƒ 881:12:0
 • Aen dieversche onkosten gemaekt in dito volgens quitantiën, ƒ 366:16:0

ƒ 35.596:16:0

 • Aen soveel geremitteerd per de captains Carsten Mulder & Jan Baak in 15 stucx eerste & tweede wisselbrieven volgens overgesondene lijsten, ƒ 6.548:17:14
 • Aen soveel in 16 stucx diversche wisselbrieven in Essequibo RiverGuyanaRio Essequebo ontfangen, waervan de tweede & derde sijn onder berusting van den weledelen gestrengen heer Adriaen Spoors, ƒ 15.050:4:8

ƒ 21.599:2:6

 • Aen venduepenningen in Rio Essequebo van ƒ 54.270:0 à 5 percento = ƒ 2.713:10:0
 • Aen diversche onkosten gemaekt in Rio Essequebo alles volgens quitantiën, ƒ 1.213:7:0

ƒ 3.926:17:0

 •  Aen een restand onvercogte goederen uijt de carga ƒ 397:18:0
 • Aen soveel in 156 rollen tabacq wegende netto 1.658 pond à 15 stuijvers per pond = ƒ 1.243:10:0

ƒ 1.641:8

 • Aen soveel in 96 stucx olijphandstanden wegende netto 3.611 pond, ƒ 2.279:6:15
 • Aen dito soveel in 55 stucx crevel wegende 322 pond, ƒ 84:18:10½

ƒ 2.364:5:9½

 • Aen soveel in 7 once 6 Eng. stoffgoud à ƒ 40:0 de once = ƒ295:0:0
 • Aen soveel in 1 once 2 dito à ƒ 41:0 den overledenen P.C. Kempe volgens soldijboek, ƒ46:2:8

ƒ 341:2:8

Aen soveel dieversche van mijn volk volgens per cassa volgens soldijboek, ƒ 32:15:0

Aen saldo komt betaelbaer volgens conditiën van den weledelen gestrenge heer Adriaen Spoors bij twee termijnen, ƒ 37.563:16:0

Aen saldo komt mij op scheepssoldijboek, ƒ 180:10:10

————–

ƒ 103.246:13:1½

1762

julij 21 & 22

Credit

 • Per ’t montant van 142 slaeven op publicque vendue in Rio Berbice, ƒ 35.265:0:0
 • per 8 stucx uijt de hand vercogt in dito à diversche, ƒ 2.471:0:0

ƒ 37.736:0:0

aug. 19

 • Per 121 slaeven op publicque vendue in Rio Essequebo, ƒ 54.270:0:0
 • Per 22 dito uijt de hand vercogt aen diversche, ƒ 7.975:0:0

ƒ 62.245:0:0

————–

ƒ 99.981:0:0

ƒ 2.364:5:9½

 • Per vercogte goederen aen Guinee aen diversche, ƒ 340:0:0
 • Per dito dito in Rio Essequebo, ƒ 560:5:0

ƒ 900:5:0

Per winst op 1 once 2 engels goud per P.C. Kempe, ƒ 1:2:8

————–

ƒ 103.246:13:1½