Close

Brief van de Kapitein

Brief kapitein

In het weledele Commercie Compagnieschip De Eenigheijdt dezen 2 october 1761

Weledele grootachtbaere heeren dierecteuren van de Commercie Compagnie

Mijn heeren,

In hoope dese uweledele grootachtbaere beneffens zeer hoog geëerde familliën in die gewensche staat van gesondheijd sal aantreffen als waarin ik mij door de goddelijke goedheijd bevinde, hetgeene mij altoos zeer aangenaam zal zijn te vernemen, dese diendt principaal uweledele grootachtbaere bekent te maken dat ik op gisterenmorgen omtrent half zeven uur hebbe anker geligt en onder seijl gegaan, passeerden ten agt uuren de stad Vlissingen en omtrent elf uuren quamen door stilte ten anker bij de galg van Vlissingen en de wind liep heen en weer als van het zuydoost tot zuydwest en mede n[oord]west met stilte. En ben van dese morgen ten half thien uuren van daar onder zeijl gegaan, hebbe tot mijn medemakker capteijn In het journaal van de opperstuurman staat G. Boef, die het schip Essequeboos Welvaaren, uit Vlissingen vertrokken, commandeerde.Gerret Boos.

Wil hoope en bidde dat den Almagtigen tot onse voorgenomene reijze Zijn seegen sal gelieven te verleenen opdat wij, in Sijn naam beginnende, hetselve ook tot Zijn eer en grootmakinge mogen voltrekken benevens uweledele grootachtbaere en famillie toe te wenschen alle heijl en segeningen van den Heere God van boven gelijk ik bidde dat dit en nog een reeks van volgende jaaren uweledele grootachtbaeremogen zijn en blijven tot jaaren van vreugde, hoopende hierinne van den Almagtigen te zullen werden verhoort.

Wetende uweledele grootachtbaere niets van aanbelang te schrijven als ware aan de tonne toen de loots Volgens het journaal van de opperstuurman gebeurde dit om half twee, na de laatste ton gepasseerd te hebben.van boord is gegaan. En hebbe den matroos Anthonij Battram niet aan boord. De gesteldheijd van het gantsche scheepsvolk is Godt zij gedankt nog alle gesondt.

Waarmede blijve, na minsame groetenisse aan uweledele grootachtbaereen famillie en onder Godes heijlige protexie bevoolen te hebben, soo betuijgen met alle hoogagting en schuldige eerbiet te zijn.

weledele grootachtbaere heeren dierecteuren,

uedele dienstwilligen en onderdanigen dienaar

Jan Menkenveld

 

Weledele grootachtbaere heeren, d’heeren dierecteuren van de Commercie Compagnie tot Middelburg in Zeelandia

In ’t Commercie Compagnie snaauwschip De Eenigheid capteijn Jan Menkenveld, in zee geloopen aan de tonne den 2 october 1761

ontfangen 3 october