Close

Schulden aan opperkuiper

Context

Ik ondergeschreve, Coenraad Meijer, corporaal op het snaauwschip D’Eenigheijd, bekenne wel en deugdelijk schuldig te wesen aan Adriaan Hillebrand, mede op gemelte scheepe, eene somme van tweëntwintig Hollandtse guldens, belovende deselve somme bij mijn arrivement in ’t vaderland bij de eerste aanmaninge te sullen voldoen en betaalen, verbindende hieronder alle mijne goederen, maand- en andere gelden, op dit schip verdiend ofte op andere scheepen nog te verdienen, als na regten.

segge ƒ 22 gulden Hollandts

Actum binnen scheepsboord van voorn. D’Eenigheijd desen 10 meij 1762

[w.g.] Coonrad Meijer

 

Ik ondergescheve, Jacobus Rankin, bekenne wel en deugdelik schuldig te wesen aan Adriaan Hillebrand, opperkuijper op dit schip, de somme van dertien guldens, hetwelke ik beloove trou en heerlik te voldoen ofte te betalen.

Ik segge de somme van 13 guldens.

[w.g.] Jacobus Rankin

Actum op het schip De Eenigheijdt den 10 meij 1762

 

Ik ondergeschreve, Arnoldus Maghielsen, matroos op het snaauwschip D’Eenigheijd, bekenne wel en deugdelijk schuldig te sijn aan Adriaan Hillebrand, mede op gemelte scheepe, eene somme van twintig guldens sesthien stuijvers, belovende deselve somme bij mijn arrivement in ’t vaderland bij de eerste aanmaninge te sullen voldoen en betalen, verbindende hieronder alle mijne goederen, maand- en andere gelden, op dit schip verdiend ofte andere scheepen nog te verdienen als na regten.

segge ƒ 20: 16 sts Hollandts

Actum binnen scheepsboordt van voorn. schip D’Eenigheijd desen 10 meij 1762

[w.g.] Arnoldus Machielse