Close

Rekening-courant

Scheepshandel

Rekening-courand,

aan de edele achtbaere heeren dierecteuren van de Commercie Compagnie tot Middelburgh in Zeeland,

van haer edele snaauwschip d’Eenigheijdt uijtgevoerde cargasoenen aan de cust van Guinee op Africa, verhandeld voor slaaven, olijphandtstanden, crevellen, goud, rijst etc. alsmede daarvan betaaldt de nodige scheepsonkosten langs desselfs cust.

 

De uijtgevoerde cargasoenen bedragen in alles suijver ƒ 37.129:18:8

Somma ƒ 37.129:18:8

 

326 coppen ingehandelde slaaven bedragen eene somma ƒ 32.624:0:11

96 stuks of 3.611 lb. ingehandelde tandt ƒ 2.279:6 15/16:0 [en] 55 stuks of 322 lb. ingehandelde stukken van olifantstanden of kleine tandencrevellen ƒ 84:18:10 ½, [totaal] 3.933 lb., ƒ 2.364:5:9 ½

De vercogte goederen voor goud bedragen, 8 O 8 E, ƒ 283:0:0

Volgens verclaring leeggeloopen 5 ankers moutbrandewijn ƒ 30:0:0

Onkosten

  • 2.968 lb. ingehandelde rijst voor scheepscomsumtie ƒ 68:15:7
  • 40 1 vaam = 1,7 kubieke metervaam en 160 stukken brandhout ƒ 157:0:0 [en] canoloon van water, ballast, brandhout ƒ 540:0 2/16 [totaal] ƒ 697:0:2

ƒ 765:15:9

  • 1 oxhoofd 2½ aam olij de palm voor de slaven ƒ 46:15 23/32
  • 5 aamen lemoensap voor dito ƒ 92:15
  • 24 kisten milie, tabacqpijpen etc. voor do ƒ 346:19

ƒ 486:9:11½

Verbruijkte goederen voor rekening van ’t schip ƒ 35:16:3

Coustume aan de koningen van Africa ƒ 13:16:4

ƒ 1.301:18:11½

Restand van overgehouden cargasoenen aan de cust Africa ƒ 586:14:8

Somma ƒ 37.129:18:8

 

N.B. Van bovengenoteerde 8 once 8 engels goud daarvan geleend op 3 aprilgegeven aan den oppertimmerman Paulus Christiaan Kempe in sijn leven ter rheede ShamaGhanaChama 1 once 2 engels selve hem aangerekend tot 41 guldens per once en genoteerd of scheepssoldijboek, sodat van het goud nog resteerd voor d’heeren dierecteuren 7 once 6 engels.

 

O = once, gewichtseenheid goud

E = engels, gewichtseenheid goud