Close

Voorwaarden aan de betaling van slaafgemaakten

Scheepshandel

Essequebo RiverGuyanaRio Essequebo den 19e augustus 1762

Conditiën en voorwaerden naar den innehoude van welke capiteijn Jan Minckeveld, commanderende het schip De Eenigheijd sijne aengebragte slaeven publicq en aen de meestbiedende laet verkoopen.

Schoon dese verkoopinge buijten risico van den venduemeester geschiet, sal eenijder der respective kopers egter verpligt weesen goede en suffisante borgen te stellen, welke borgen geconsidereert worden als te hebben gerenuncieert van het bewuste benificium, dicterende dat den borge niet aensprakelijk is voordat den principalen debiteur is uijtgewonnen, sig van den kragte deses onderrigt houdende.

De betaelinge sal geschieden bij drie gelijke of equale termijnen in goede wisselbrieven of swaere contanten te weeten:

  • de eerste drie maenden naer desen dag,
  • de tweede vier maenden daerna en
  • de derde of laeste weder vier maenden naer dato,

soodat de volle betaelinge tusschen dit en tien elf maenden sal moeten gedaen weesen;

ende om de heeren koopers te annimeren en om het schip niet met ballast te laeten vertrekken wort wel expresselijk bedongen dat voor ijder te kopene slaeff bij dese eerste paaij sal moeten worden gelevert twee oxhoofden goede suijker of sooveel aen vragtswaarden in coffijboonen of andere producten,

welke suijkeren sullen betaelen tegens 4 duijten per lb. vragt met daerenboven twee schellinge ordinaire havarije per oxhoofd en voor de coffijboonen tegens ses duijten per lb. vragt, alles te leveren volgens gebruijk vrij aen boord en nadien het nodig is, sal den venduemeester behoorlijke reekeninge konnen opmaeken en sluijten dat de voorsz. suijkeren op een sekere provisionele vaste prijs worden gesteld, sal daervoor voor ijder oxhoofd ƒ 75 worden gerekent met desen verstanden nogthans, dat de voorn. suijkeren sullen sijn en blijven voor reekeninge van de inlaeders, aan dewelke op de volgende paijen batelijk sal komen ’tgeene soodaenigen oxhoofd in ’t vaederland boven de gecalculeerde ƒ 75 mag gelden, gelijk deselve integendeel sullen moeten uitkeeren, indien het oxhoofd minder als die zomma mogte proveniëren, wordende ten vollen in de vrije keur der heeren kopers gelaeten de voorsz. suijkeren voor hunne reekeninge selve aen hunne respective correspondenten te adresseren of deselve door den venduemeester volgens den verkoop in het vaederland te laeten verandwoorden, ’tgeene ook naer de verkiesinge der heeren kopers plaets sal vinden omtrent de te doene assurantien, mits sig heden hierop verklaerende.

Wijders word bedongen dat ingevalle de heeren directeuren van de Commersie Compagnie der stad Middelburg in Zeeland mogten goedvinden een schip ter afhaelinge van de laeste paaij op dese revieren te senden, de kopers gehouden sullen weesen ook die laedinge voor hunne reekeninge te fourneren, wordende met relatie tot de vragt en prijs gerefereert tot hetgene hiervoorn gereguleert is.

Alle slaeven welke mogten bevonden worden de slaep- of vallende siekte te hebben, sullen terug konnen worden gegeven binnen de 6 weeken, indien eenig gebrek aen ’t gesigt mogte worden bespeurt, binnen de 6 dagen.

Deese vendue geschiet ten overstaen van de heeren commissarisen Malgraeff en Persick.

De kopers betaelen 1½ per cento kerk- en armgeld.