Close

Keuze voor Berbice

Verklaring scheepsraad

No. 5

Verclaringe op het snaauwschip D’Eenigheijdt wegens het binnenloopen in de revier Berbice, America 1762.

Wij ondergeschreven officieren in dienst der Edel Achtbare dierecteuren van de Commercie Compagnie der stad Middelburgh in Zeeland, bescheiden op het snaauwschip D’Eenigheijd, verclare ten requisitie van den captain Jan Menkenveld

dat wij op den 25 junij 1762 ben gearriveerd voor de cust van America, sodat wij ondergeschreven en dus almede met den gemelte captain Jan Menkenveld hebben beraadslaagt en goedtgevonden om binnen de reviere van de Berbice in te loopen om aldaar eenige van of alle onse slaaven te verkoopen,

reden eenige onder onse slaaven swak sijnde, dagelijks komen te overlijden gelijk in het journaal kan werden gesien, andersints wij na CaracaoCurasouw souden hebben geseijld,

vonden mede niet goed om binnen de reviere van Surinamen in te loopen om aldaar slaaven te verkopen, also ons bekend is aldaar scheepen met slaven sullen leggen of dagelijks staan te komen die voor en met ons van de cust van Africa sijn vertrokken, so sij seijden na Surinamen gedestineerd te sijn en na allen schijn de slaaven aldaar tot geringe prijsen sullen werden vercogt,

dog bijaldien het gebeurde wij onse slaaven in gemelte reviere de Berbice niet alle vercogte en een restandt quam over te houden, alsdan geresolveerd sijnde om met deselve na Essequebo te verseijlen en aldaar te verkoopen.

Sluijtende wij ondergeschreven hiermede onse verclaringe, gevende reden van wetenschap als in den text, presenteerende nader eedt (is ’t nood).

Actum binnen scheepsboordt van voorn. snaauwschip D’Eenigheijd desen 25 junij 1762.

Opperstuurman, Daniël Pruijmelaar

Onderstuurman, J. Schutz

Derdewaak, Adriaan de Puijt