Close

Brief van Adriaan Spoors

Brief correspondent

Weledele Heeren,

Capiteijn Jan Minckenveld met UWeledelen schip De Eenigheijd en een restant van 142 slaeven laest uijt de Berbice den 7e deser alhier in salvo gearriveert sijnde en sig ten eenemaele aen mij en mijne schikkingen geadresseeert hebbende, heb ik naer mijn pligt en gewoonte die belangens best mogelijk betragt. De slaeven sijn dienvolgens den 19e deser publicq verkogt tot capitale, ja hoogvliegende prijsen, waermede d’eer heb UWeledelen van harten te feliciteren.

Wijders neem ik de vrijheijd mij te refereren tot de verkoopconditiën en publicque venduereekeninge welke voorsz. capiteijn d’ eer heeft aen UWeledelen te senden. Uijt de eerste sullen UWeledelen sien dat ik UWeledelen bodem ditmael niet alleen een thuijsvragt besorgt heb, maer gereserveert en bepaelt (nogthans aen UWeledelen verkiesinge) dat de laeste paaij ook op vragt suijkeren sal moeten gefourneert worden. Ik heb dit de bon coeur gedaen of UWeledelen sociëteijt tegens die tijd welligt een schip mogten hebben dat hiervan voor dese vragt wilden laeten jouisseren beter als nutteloos te leggen! Enfin, weledele heeren, mijne oogmerken sijn opregt en seer aengenaem sal het mij wesen soo mijne directie met UWeledelen gevenereerde aprobatie mag gehonoreert worden.

Voor het overige niets te elargeren hebbende resteert mij alleen UWeledelen sociëteijt en respective personen en familliën in de goddelijke protextie te bevelen, mij in UWeledelen gunstige vriendschap te recommanderen en met alle mogelijke respect te verblijven.

Weledele Heeren

UWeledelen onderdanigen en gehoorsaemen dienaar

Adriaan Spoors

1762

Rio Essequebo, den 26e augustus 1762